Articles and news

co robi menedżer warstw?

zastanawiałeś się kiedyś, co robi menedżer warstw? Nie jesteś sam. Istnieje wiele osób, które są nowe do życia w warstwach schematów i czują się niepewni, co rola faktycznie pociąga za sobą. Tutaj przyjrzymy się konkretnej roli i obowiązkom menedżera warstw.

czym zajmuje się menedżer warstw?

menedżerowie warstw są powoływani przez właścicieli w ramach własności warstw, aby zasadniczo zapewnić sprawne działanie. Menedżer warstw ma obowiązki, które obejmują nadzorowanie finansów, administracji, konserwacji i wymagań zgodności programu warstw. Obejmują one, ale nie są ograniczone do:

 • sprawy finansowe i podatkowe
  odnoszący sukcesy menedżer warstw ma palec na pulsie kondycji finansowej programu warstw. Przygotowują one roczny budżet podlegający przeglądowi na każdym Walnym Zgromadzeniu, wydają opłaty, zapewniają właścicielom terminowe uiszczanie opłat i ułatwiają wszelkie wymagane płatności podatkowe.
 • Administracja i posiedzenia
  jednym z głównych obowiązków zarządcy jest prowadzenie posiedzeń komisji i walnych zgromadzeń, w tym corocznego Walnego Zgromadzenia. Zapewniają one, że wszystkie strony są na bieżąco informowane za pośrednictwem terminowej korespondencji oraz prowadzą szczegółową ewidencję protokołów i innych codziennych spraw. Menedżer warstw ułatwi również polisy ubezpieczeniowe programu warstw, w tym uzyskiwanie ofert, gdy nadejdzie czas odnowienia tych polis (często za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego).
 • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami budowlanymi
  Nawet mała nieruchomość warstwowa może mieć wiele wymagań dotyczących Zgodności, od bezpieczeństwa pożarowego po certyfikaty dźwigów. Menedżer warstw musi być dobrze poinformowany i proaktywny w zapewnianiu zgodności poprzez ułatwianie odpowiednich usług i ocen we współpracy z Komitetem warstw.
 • utrzymanie nieruchomości
  zarządcy warstw będą pomagać ich Komisji warstwowej, uzyskując wyceny w ich imieniu i współpracując z kontraktami takimi jak sprzątacze, ogrodnicy i budowniczowie. Są pierwszym punktem kontaktowym w przypadku pilnych napraw. Menedżer warstw ma możliwość zatwierdzania niektórych codziennych decyzji dotyczących konserwacji w imieniu Komitetu warstw.
 • Komunikacja i mediacja
  jeśli istnieją spory wewnątrz nieruchomości, zarządca warstw może działać jako obiektywne źródło informacji zarówno dla właścicieli, jak i najemców. Mogą one pomóc w egzekwowaniu postanowień systemu warstw i zapewnić mediację między sąsiadami w celu zminimalizowania konfliktu, eskalując obawy do sądu cywilnego i administracyjnego NSW (NCAT), jeśli jest to wymagane.
 • patrząc w przyszłość
  główną częścią roli menedżera warstw powinno być ułatwianie roli członków Komitetu warstw, aby upewnić się, że mają wystarczająco dużo informacji i porad, aby podejmować dobre decyzje dotyczące ich budowy.

czym różni się zarządca od zarządcy nieruchomości?

chociaż często mylone, dwie role zarządcy nieruchomości i warstw mają zupełnie inny charakter. Zarządca nieruchomości pracuje w imieniu właściciela jednej nieruchomości, aby pobierać czynsz, zarządzać najmem, przeprowadzać inspekcje nieruchomości i organizować konserwację. Podczas gdy menedżer warstw będzie podobnie utrzymywać własność warstw, zapewnia znacznie szerszy zakres usług w tym samym czasie, co omówiliśmy powyżej. Pomagają również i reprezentują wszystkich właścicieli i agentów właścicieli wspólnie, pracując w interesie całej nieruchomości, aby utrzymać warstwę życia opłacalną, harmonijną i przyjemną.

wreszcie warto zauważyć, że menedżer warstw będzie tylko tak skuteczny, jak Komitet, z którym współpracuje. Im bardziej aktywny jest Komitet, tym więcej może zażądać od swojego kierownika warstw, aby zrobił to wokół budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.